ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) โมดูลที่ 1 

***สำหรับนิสิตรหัส 62***

///////////////////////////////////////////////////////

ตารางเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ) โมดูลที่ 3
***สำหรับนิสิตรหัส 61***Skip available courses

Available courses

Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 1

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 1

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 2

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 2

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 3

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 3

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กลุ่ม 1

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กลุ่ม 1

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กลุ่ม 2

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กลุ่ม 2

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กลุ่ม 3

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 กลุ่ม 3

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 กลุ่ม 1

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 กลุ่ม 1

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 กลุ่ม 2

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 กลุ่ม 2

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 กลุ่ม 3

รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 กลุ่ม 3

Course

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตรหัส 62 ศึกษาทั่วไปพันธุ์ใหม่

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตรหัส 62 ศึกษาทั่วไปพันธุ์ใหม่

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 1

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 1

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 2

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 2

Course
Self enrolment

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 3

รายวิชาศึกษาทั่วไป โมดูลที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กลุ่ม 3

Course
Self enrolment

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

 
Course